Garancia

A garancia-időszak alatt a javítás és az alkatrészek cseréje díjtalan. A helyszíni garancia kivételével a termék szakszervizbe szállításának és onnan történő visszaszállításának költségét a Vevő viseli. A garancia érvényét a Vevő a szabályosan kiállított és lepecsételt Garanciajegy bemutatásával igazolja. A garanciális javításokat az arra feljogosított Szakszervizek végzik.

Mire nem vonatkozik a jótállás:

 • A termékhez adott szoftverek.
 • A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, tonerek.
 • A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
 • A vírus okozta rongálódás, valamilyen szoftver installálásából, vagy eltávolításából eredő meghibásodás.
 • A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
 • …és igen fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékeink valamely elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

A garanciális igény elutasításra kerül:

 • Ha a hibás működés a termék bárminemű szoftveres, illetve hardveres környezetben való, inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódik.
 • A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése (nem megfelelő beállítások, támogatási problémák, irreális teljesítményigény stb).
 • A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából, vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák.
 • Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.
 • A termék szállítása, vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás miatt. A terméken látható bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
 • Ha a terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség) jelei látszanak.
 • Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.
 • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások (pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz „túlhúzás”, helytelen BIOS-, vagy meghajtó programfrissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezéskor stb.)
 • A termékeken szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)
 • A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik. A szerviz munkadíjat számíthat fel abban az esetben is, ha a bevizsgálás során a terméken jelzett hibajelenség nem reprodukálható.

A garanciális javítási szolgáltatás nem tartalmazza az alábbiakat

 • a termék olyan sérülésének vagy hibás működésének javítása, amely nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő környezeti viszonyok között (pl. poros, szennyezett, meleg és nem kellően szellőztethető, valamint magas páratartalmú, stb.) történő alkalmazásból, természeti katasztrófából, hanyagságból, szakszerűtlen kezelésből, vagy a termékhez való illetéktelen hozzáférésből származik.
 • a termék installálására, környezeti feltételeire és használatára vonatkozó szabályok betartásának elmulasztásából, az előírttól eltérő elektromos tápellátás, tartozékok, segédanyagok vagy kellékek használatából eredő következmények.
 • nem felhatalmazott harmadik fél által módosított vagy javított termékek javítása.
 • olyan működésképtelen berendezés behatárolása, amely a távközlési hálózat részét képezi.
 • olyan bővítések, csatlakoztatások vagy csatlakoztatás bontások, amelyek nem tartoznak a termékkel járó szolgáltatásokba.
 • olyan részegységek (pl. akkumulátorok) cseréje, melyek üzemszerűen elhasználódnak, kellékek, kellékanyagok vagy kiegészítők szállítása vagy cseréje.
 • a berendezés felületének festése, tisztítása vagy fényezése.
 • a termék Vevő kérésére végzett módosítása.
 • a preinstallált szoftver elvesztéséből eredő problémák.
 • a géppel nem együtt szállított felhasználói szoftver installálásából eredő problémák.

Bármely, a fenti garanciális feltételek alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság (Budapest) illetékességét kötik ki, függetlenül attól, ha a teljesített szolgáltatás, illetve az alperes székhelye miatt más bíróság lenne illetékes.

A vásárlót termékeink vonatkozásában az 1959. évi IV. törvény (Ptk) 306-307. szakaszában és az 1978. évi 2. sz. tvr. 6. (I) bekezdésében megállapított jogok illetik meg. Azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre a 117/1991. (IX. 10.) Kormányrendelet alapján kötelező jótállás vonatkozik, a vásárlót az ebben a jogszabályban meghatározott jogok is megilletik.

A gyártó a termékekkel kapcsolatban, amelyekre a jogszabály szerinti kötelező jótállás vonatkozik, a jelen jótállási jegyben meghatározott kötelezettségeket vállalja. A jogszabály szerinti kötelező jótállás időtartama 12 hónap, amelyet a termék vásárlónak történő eladásától kell számítani. (A gyártó esetenként hosszabb garanciát is vállal a termékekre, a 12 hónap letelte utáni fennmaradó időben csak a gyártó garanciális irányelvei érvényesek.)

A vásárló jótállási igényeit a jótállási jeggyel érvényesítheti a vásárláskor kapott fizetési bizonylat egyidejű bemutatásával. Kérjük, gondosan őrízze meg a jótállási jegyet és a fizetési bizonylatot, valamint követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegyen, a túloldalon, az eladó szerv részére fenntartott rovatban.

Elveszett jótállási jegyet csak a forgalmazó pótolhat, a nagykereskedőkön keresztül, abban az esetben, amennyiben a forgalmazó az eladás napját hitelt érdemlően bizonyítja (pl. a termék gyári számával ellátott érvényes számla).

A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Azon termékekre, amelyekre a magyar jogszabályok szerint kötelező jótállás vonatkozik, gyártó a termék vásárlásától számított 8 évig biztosítja a termékek alkatrészeinek utánpótlását, illetve javítószolgálatának megszervezését.

A gyártó szavatolja, hogy termékei a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A javított készülékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától számítva azzal az idővel, amely alatt a vásárló a készüléket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Amennyiben a termék javítása 15 (vagy cserekészülék biztosítása esetén 30) napon belül nem lehetséges, a vásárlónak jogában áll azonos típusra, vagy az eredeti készülékkel legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező készülékre való cserét kérnie.

A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék vagy a kicserélt jelentős rész tekintetében újra kezdődik.

Amennyiben a hiba jellege (pl. a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a vásárló és a gyártó között vita merül fel, a jótállásra kötelezett köteles minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.

flaxcom logo
© 1993-2024 Flaxcom Holding Zrt.
1149, Budapest Mogyoródi út 53.
Adatkezelési tájékoztató

E-mail címek Központi levélcím: uh.mocxalf@liam
Szerviz ügyek: szerviz@flaxcom.hu
Közbeszerzés: kozbeszerzes@flaxcom.hu

Partnerek Learning Chess
Cégünk szponzorálja a nemzetközi és magyarországi sakkoktatást.